СТАТУТ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР ПО РОБОТІ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ НА БАЗІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ» ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Статут Позашкільного навчального закладу «Центр по роботі з обдарованою молоддю на базі закладів освіти Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області є новою редакцією Статуту комунального закладу «Центр по роботі з обдарованою молоддю» на базі закладів освіти Шевченківського району, зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23 червня 2009 року № 214.

Після реєстрації нової редакції Статуту Позашкільного навчального закладу «Центр по роботі з обдарованою молоддю на базі закладів освіти Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області попередня редакція втрачає чинність.

Позашкільний навчальний заклад «Центр по роботі з обдарованою молоддю на базі закладів освіти Шевченківського район» Запорізької міської ради Запорізької області є правонаступником прав та обов’язків комунального закладу «Центр по роботі з обдарованою молоддю» на базі закладів освіти Шевченківського району Запорізької міської ради Запорізької області.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 • Повна назва позашкільного навчального закладу: Позашкільний навчальний заклад «Центр по роботі з обдарованою молоддю на базі закладів освіти Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області.
 • Скорочена назва позашкільного навчального закладу: ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю».
 • Місцезнаходження ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»: 69068, Запорізька область, Шевченківський район, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 26.
 • Позашкільний навчальний заклад «Центр по роботі з обдарованою молоддю на базі закладів освіти Шевченківського району» Запорізької міської ради Запорізької області є комунальним закладом позашкільної освіти, основним напрямком діяльності якого є художньо-естетичний.
 • Засновником (власником) ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.
 • Органом управління ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» є департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ — територіальний відділ освіти Шевченківського району  департаменту освіти і науки Запорізької міської ради відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та  Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.
 • Орган управління ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» здійснює фінансування ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює їх статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.
 • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» визначається юридичною особою з дня включення його до єдиного реєстру; може мати самостійний баланс, реєстраційний рахунок у відділені Державного казначейства, печатку, штамп та ідентифікаційний номер.
 • Головною метою діяльності ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» є реалізація права громадян на здобуття позашкільної освіти та організація дозвілля дітей та молоді у позаурочний час.
 • Головними завданнями ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» є:
 • забезпечення реалізації прав громадян на навчання і виховання у позаурочний та позанавчальний час;
 • виховання громадян України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання у дітей та підлітків поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • розвиток особистості вихованця, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • реалізація права вихованців на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей та підлітків;
 • створення умов для всебічного розвитку дітей та молоді;
 • здійснення навчально-виховної, інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.
  • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про мови», нормативними актами Президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Положенням про позашкільний навчальний заклад, іншими нормативними актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, до сфери управління яких він належить, а також власним Статутом.
  • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
  • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
 • надання позашкільної освіти;
 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державної політики в галузі позашкільної освіти, виконання навчальних планів та програм, якісне навчання та виховання дітей;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової, культурно-масової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.
  • Мова навчання у ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» – українська мова.
  • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» має право:
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із департаментом освіти і науки Запорізької міської ради;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани, адаптовані програми діяльності гуртків, творчих об’єднань;
 • спільно з іншими навчально-виховними закладами, вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • залучати до роботи у творчих об’єднаннях батьків, представників громадських та благодійних організацій;
 • бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших юридичних і фізичних осіб, благодійних організацій;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження від надання платних послуг у порядку, визначеному чинним законодавством;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу філій, спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-масових підрозділів у межах затвердженого кошторису;
 • надавати громадянам платні послуги на договірній основі згідно з чинним законодавством України;
 • визначати контингент вихованців у відповідності до реального кадрового, матеріального, технічного забезпечення діяльності ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», форми та терміни навчання у ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • виконувати інші дії, які не суперечать чинному законодавству та Статуту ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю».
  • У ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» створюються та функціонують гуртки, студії, ансамблі, секції, методичні об’єднання для різних категорій педагогічних працівників, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування, творчі групи, психологічна служба, методична служба тощо.
  • Взаємовідносини ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.18.   ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», згідно з нормативним законодавством, має обов’язки:

 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • вести свою діяльність відповідно до законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших нормативних актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, до сфери управління яких він належить, а також власного Статуту;
 • планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної освітньої політики в м. Запоріжжі;
 • створювати для працівників належні та безпечні умови праці, забезпечувати дотримання законодавства України про працю, правил та норм охорони праці і безпеки життєдіяльності;
 • розробляти і реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

 

ІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» працює за річним планом роботи, розробляє та затверджує програму реалізації головних напрямів діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів дітей та юнацтва, потреб сім’ї, інших освітніх закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій тощо.
 • Навчально-виховний процес в ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебуває заклад.
 • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» може планувати роботу гуртків, секцій, відділів, відділень за іншими навчальними планами і програмами, затвердженими департаментом освіти і науки Запорізької міської ради.
 • Згідно з навчальним планом, ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» планує на навчальний рік роботу гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань з урахуванням мережі гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань, що діють у ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», кількості груп у них та років навчання, тижневого навантаження педагогічних працівників, структури навчального року. Термін навчання у гуртках, секціях, студіях та інших творчих об’єднаннях обумовлюється специфікою їх діяльності та навчальними програмами.
 • Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців та навчання в групах або об’єднаннях. Залежно від специфіки гуртків та творчих об’єднань, секцій тощо, навчання в них проводиться від одного місяця до кількох років.
 • Індивідуальне навчання у ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» проводиться відповідно до порядку, затвердженого наказами Міністерства освіти і науки України.
 • Відповідно до навчальної програми, педагогічні працівники ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» самостійно добирають підручники, навчальні посібники, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття якісної позашкільної освіти.
 • Прийом до ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» може здійснюватися протягом навчального року (залежно від комплектування груп, гуртків та інших творчих об’єднань) за бажанням вихованців (учнів, слухачів) і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляє ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» . Прийом вихованців (учнів, слухачів) до ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Для зарахування вихованців (учнів, слухачів) до  ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» потрібна довідка медичного закладу про те, що в них відсутні протипоказання для занять у зазначених творчих об’єднаннях та гуртках.
 • Вихованцями (учнями, слухачами) можуть бути діти, підлітки, юнацтво, учнівська та студентська молодь віком від 4 до 21 років.
 • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» організовує роботу з вихованцями (учнями, слухачами) протягом календарного року. Навчальний рік розпочинається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року. Комплектування гуртків, секцій, творчих об’єднань здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом керівника творчого об’єднання, гуртка, секції.
 • Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, студій та інших творчих об’єднань (далі – гуртків, груп та інших творчих об’єднань) у ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» становить, як правило, 10-15 вихованців (учнів, слухачів).

Гурток – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до конкретного виду діяльності з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

Група – це складова гуртка, відділу, відділення або іншого творчого об’єднання одного профілю.

Секція – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом діяльності.

Секція – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів для проведення дослідницької, пошукової та експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, а також за спортивно-технічним, туристсько-краєзнавчим або іншим напрямом діяльності.

Студія – це об’єднання вихованців, учнів і слухачів з різних видів або жанрів мистецтва: музичного, вокально-хорового, театрального, хореографічного, фольклорного, фольклорно-етнографічного, акторського, образотворчого, декоративно-ужиткового, кіно, відео, фотоаматорського, літературно-творчого, композиторського тощо.

Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об’єднань встановлюється директором ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців (учнів, слухачів) і становить не більш як 25 вихованців (учнів,  слухачів).

 • Навчально-виховний процес у ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» здійснюється диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів) з урахуванням їхнього віку, психофізичних здібностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, екскурсія, індивідуальна робота з обдарованими дітьми, а також з використанням інших форм, передбачених чинним законодавством та дійсним Статутом.
 • Тривалість одного заняття у ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» визначається навчальними планами, програмами з урахуванням психофізичного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців (учнів, слухачів):
 • віком від 4 до 6 років 30 хвилин;
 • віком від 6 до 7 років 35 хвилин;
 • старшого віку 45 хвилин.

Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, групи та іншого творчого об’єднання і визначається режимом щоденної роботи ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю».

Початок і закінчення занять, заходів визначаються керівником ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» відповідно до режиму роботи ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» та правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження вихованців (учнів, слухачів).

 • Гуртки, групи та інші творчі об’єднання ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» класифікуються за трьома рівнями:
 • початковий рівень – творчі об’єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців (учнів, слухачів). Виявлення їхніх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до певних видів і напрямів творчої діяльності;
 • основний рівень – творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців (учнів, слухачів), дають їм знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;
 • вищий рівень – творчі об’єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців (учнів і слухачів), які успішно беруть участь у концертній діяльності, конкурсах, фестивалях, виставках.

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

 • Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців (учнів, слухачів), підтримки їх професійних навичок, ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо збереження життя і здоров’я вихованців (учнів, слухачів), організовує виконання замовлень підприємств, установ на організацію концертів, виступів, привітань та проведення масових заходів тощо. Характер і зміст замовлень повинні сприяти формуванню й удосконаленню знань і умінь вихованців (учнів, слухачів), передбачених навчальними програмами.
 • Випускникам ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», які здобули відповідні знання, навички та вміння, передбачені навчальними планами з певного напрямку позашкільної освіти, видається документ про позашкільну освіту у порядку, визначеному чинним законодавством.
 • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів, за місцем проживання дітей та юнацтва, відповідно до чинного законодавства України .
 • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» організовує роботу з вихованцями (учнями, слухачами) впродовж усього року, збільшуючи її обсяг в канікулярний час, святкові та вихідні дні, в літній час. Режим щоденної роботи встановлює ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» з урахуванням рекомендацій центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у сфері управління яких він перебуває, а також правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору працівників ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» між адміністрацією та профспілковим комітетом.
 • Під час канікул ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» організовує різноманітну роботу з вихованцями (учнями, слухачами) та батьками, створює умови для повноцінного дозвілля та відпочинку, у тому числі гурткові, секційні заняття з постійним та перемінним складом вихованців (учнів, слухачів), концертні поїздки, екскурсії, походи, експедиції, мандрівки, змагання тощо. В літній час ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» має право відкривати профільні табори для вихованців (учнів, слухачів) .
 • За погодженням з департаментом освіти і науки Запорізької міської ради, на підставі відповідних угод, ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам району, міста, області та регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.
 • З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців (учнів, слухачів), ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», згідно з річним планом, проводить організаційно-масову роботу у формі концертів, змагань та в інших формах, передбачених дійсним Статутом та чинним законодавством.
 • За успіхи у навчанні для вихованців (учнів, слухачів) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, грамота, цінний подарунок, грошова винагорода.
 • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та інших творчих об’єднань.

Методичні об’єднання створюються у ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» для координації науково-методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної освіти за художньо-естетичним напрямком.

 • У своєму складі ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» може мати структурні підрозділи: філії, відділи, відділення, кабінети, клуби, студії, центри, дитячо-юнацькі колективи, туристські бази тощо відповідно до вимог чинного законодавства України.

З метою вдосконалення системи навчання та виховання у ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники закладу та інші учасники навчально-виховного процесу.

ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямками позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

 • Учасниками навчально-виховного процесу у ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» є:
 • вихованці (учні, слухачі);
 • директор, заступники директора;
 • педагогічні працівники, практичний психолог, методисти, культорганізатор, завідуючі відділами, керівники гуртків, інші спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;
 • батьки, або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.
  • Права і обов’язки вихованців (учнів, слухачів), педагогічних та інших працівників визначається чинним законодавством та цим Статутом.
  • Вихованці (учні, слухачі) ПНЗ «Центр по роботі з обдаровано молоддю» мають гарантоване державою право на:
 • здобуття позашкільної освіти, відповідно до їхніх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір виду діяльності та форми навчання;
 • навчання у кількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;
 • користування науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • участь у різних видах навчальної роботи, виставках, конкурсах, оглядах, експедиціях, навчально-тренувальних зборах та інших масових заходах; представлення в органах громадського самоврядування ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • вільне вираження поглядів та переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність;
 • доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • участь у роботі органів громадського та учнівського самоврядування ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • участь в обговорені і внесення власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу.

У разі потреби, та за бажанням вихованець може перейти, протягом будь-якого року навчання, до іншого творчого об’єднання, гуртка, до іншого навчального закладу, або навчатися у кількох творчих об’єднаннях ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» одночасно (за умови дотримання допустимого навантаження для відповідної вікової категорії).

 • Вихованці (учні, слухачі) ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» зобов’язані:
 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
 • підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися морально-етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю».
  • Педагогічними працівниками ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають вищу педагогічну, або іншу фахову освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
  • Педагогічні працівники ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» мають право на:
 • внесення керівнику ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву закладу, загальних зборів (конференції), педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учасників навчально-виховного процесу, застосовування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;
 • відрядження, пов’язані з виконанням своїх посадових обов’язків;
 • проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;
 • вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями (учнями, слухачами);
 • захист професійної честі, гідності, відповідно до законодавства;
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення, відповідно до чинного законодавства.
  • Педагогічні працівники ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» зобов’язані:
 • виконувати навчальні плани та програми;
 • надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів);
 • сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей вихованців (учнів, слухачів) відповідно до їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;
 • визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців (учнів, слухачів), вибирати адекватні засоби їх реалізації;
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями (учнями, слухачами) морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього розпорядку ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», вимог інших нормативних документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованців (учнів, слухачів), захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного, економічного та сексуального насильства;
 • виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
 • берегти здоров’я вихованців (учнів, слухачів), захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);
 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • дотримуватися вимог Статуту ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові інструкції;
 • брати участь у роботі педагогічної ради ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів державного управління, до сфери управління яких належить ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю».
  • Педагогічні працівники, керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.
  • Обсяг педагогічного навантаження визначається директором ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» згідно із законодавством і затверджується відповідним органом управління освітою.
  • Педагогічне навантаження керівників гуртків, секцій, студій, інших творчих об’єднань включає 18, акомпаніаторів, культорганізатора – 24 навчальні години протягом навчального тижня, що становить тарифну ставку.
  • Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.
  • Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальним планом, у разі вибуття або зарахування вихованців (учнів, слухачів) до ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника, з додержанням вимог законодавства про працю.
  • Не допускаються відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
  • Педагогічні працівники ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» підлягають атестації один раз на п’ять років відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством у галузі освіти.
  • Батьки вихованців (учнів, слухачів) та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • звертатися до органів управління освітою, директора ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» та органів громадського самоврядування закладу з питань навчання та виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • брати участь у роботі творчих об’єднань ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • захищати законні інтереси вихованців (учнів, слухачів) в органах громадського самоврядування ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» та відповідних державних, судових органах.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ ПНЗ «ЦЕНТР ПО РОБОТІ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ»

 

 • Управління ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» здійснюється його засновником, органом управління ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю».
 • Органом управління ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» є департамент освіти і науки Запорізької міської ради та його відокремлений структурний підрозділ — територіальний відділ освіти Шевченківського району  департаменту освіти і науки Запорізької міської ради відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та  Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.
 • Органом громадського самоврядування ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» є загальні збори (конференція) колективу, що скликається не менше одного разу на рік.
 • Загальні збори (конференція) колективу:
 • заслуховують звіт директора ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • затверджують основні напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрямки діяльності ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників гуртків та інших педагогічних працівників.
  • Рішенням загальних зборів (конференції) колективу може створюватись рада ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», що діє у період між загальними зборами (конференціями).

Засідання ради є правомочним, коли в ньому бере участь не менше двох третин її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер.

 • У період між загальними зборами діє Рада ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», діяльність якої регулюється Положенням про Раду ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю». У ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» за рішенням загальних зборів або Ради ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»  можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський і батьківський комітети, рада учнівського самоврядування а також комісії, асоціації тощо.
 • Безпосереднє керівництво ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» здійснює його директор. Директором може бути лише громадянин України, який має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, який успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти.
 • Директор ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» призначається і звільняється з посади на підставі контракту директором департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

Призначення на посаду та звільнення з посади заступників директора ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»  здійснює директор департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

 • Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» здійснює директор закладу.
 • Директор ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»:
 • здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок вихованців, учнів, слухачів;
 • створює належні умови здобуття вихованцями, учнями, слухачами позашкільної освіти;
 • забезпечує дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, безпеки життєдіяльності;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • організовує виконання кошторису доходів і видатків ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або в органах Державного казначейства;
 • установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу працівникам ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» відповідно до законодавства;
 • представляє ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» на всіх підприємствах, в установах та організаціях і відповідає перед засновником за результатами діяльності закладу;
 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;
 • забезпечує право вихованців (учнів, слухачів) на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • застосовує засоби заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»;
 • затверджує посадові обов’язки працівників ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю».
 • несе відповідальність за виконання покладених на ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в користування закладу.
  • Директор «Центр по роботі з обдарованою молоддю» є головою педагогічної ради – постійно-діючого колегіального органу управління ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю».
  • Педагогічна рада ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»:
 • розглядає підсумки і актуальні питання навчальної, тренувальної, організаційно-масової, інформаційно-методичної роботи ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, безпеки життєдіяльності, охорони праці;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань;
 • розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного процесу, налагодження міжнародних освітніх та творчих зв’язків;
 • захищає права педагогічних працівників на педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • створює, у разі потреби, експертні та консультаційні комісії за напрямками роботи;
 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» тощо.
  • Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю». Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не можуть відбуватися рідше, ніж двічі на рік.
  • В ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» може діяти дорадчий орган – методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники закладу, інші учасники навчально-виховного процесу.
  • Методична рада ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»:
 • координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» з питань здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти з різних напрямів творчості;
 • заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної роботи;
 • вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід;
 • обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;
 • поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.

4.16.     У ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»  можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 • Фінансово-господарська діяльність ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» проводиться відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
 • Фінансування ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.
 • Додатковими джерелами формування кошторису ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» є:
 • кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;
 • кошти гуманітарної допомоги;
 • добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;
 • кошти від благодійних внесків на рахунок благодійного фонду;
 • кошти єдиного цільового фонду міської ради;
 • інші надходження.

5.4.        Кошти, отримані ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»  з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої його Статутом.

 • Бюджетне фінансування ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» не може зменшуватись або припинятися у разі наявності в закладі власних надходжень. Невикористані в поточному році власні надходження ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»  не можуть бути вилучені, крім випадків, передбачених законодавством України.
 • Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» здійснюється відповідними державними органами та органами місцевого самоврядування, департаментом освіти і науки Запорізької міської ради.
 • Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» визначається чинним законодавством України.
 • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» є неприбутковим закладом.

Забороняється розподіл отриманих ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»  доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, органу управління, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі припинення ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»  (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»  передаються одному або кільком іншим навчальним закладам або зараховуються до доходу міського бюджету.

 • Доходи (прибутки) ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» використовуються виключно для фінансування видатків на утримання ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
 • Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» здійснюється самостійно у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

 

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

6.1.     ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»  є неприбутковою організацією з дня внесення його контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

6.2.     Доходи (прибутки) ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»  використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю».

6.3.     Матеріально-технічна база ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»» включає приміщення закладу та філій, споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні..

6.4.     ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»  у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

 • самостійно розпоряджатися коштами господарської та іншої діяльності відповідно до його Статуту;
 • користуватися безплатно земельними ділянками, на яких він розташований;
 • розвивати власну матеріальну базу, мережу гуртків, студій, секцій;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;
 • виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту позашкільного навчального закладу.

Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та концертної діяльності  ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»  надаються в користування (оренду) спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування (оренду) визначається відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

6.5.     Майно ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»  може вилучатися засновником лише за умови подальшого використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації, на розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому кабінетом Міністрів України.

6.6.     Збитки, заподіяні ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю»  в результаті порушення його майнових прав іншим юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

VІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПНЗ «ЦЕНТР ПО РОБОТІ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ» В РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 

 • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» за наявності матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.
 • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» має право укладати угоду про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління освітою, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПНЗ «ЦЕНТР ПО РОБОТІ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ»

 

 • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» безпосередньо підпорядкований територіальному відділу освіти Шевченківського району  департаменту освіти і науки Запорізької міської ради і підзвітний департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.
 • Основною формою державного контролю за діяльністю ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» є державна атестація, яка проводиться не раніше, ніж один раз на десять років, у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

 

 

 

ІХ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПНЗ «ЦЕНТР ПО РОБОТІ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ»

 

 • ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації – за рішенням засновника (Запорізька міська рада), а у випадках, передбачених чинним законодавством України – за рішенням суду.
 • Реорганізація або ліквідація ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» здійснюється виключно відповідно до вимог діючого законодавства України.
 • У разі реорганізації ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» вся сукупність прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
 • Ліквідація ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю» здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.
 • Працівникам ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю», які звільняються у зв’язку із реорганізацією або ліквідацією, гарантується додержання їх прав та законних інтересів відповідно до чинного законодавства України по працю.

 

Х. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

10.1. Цей Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Зміни та доповнення до Статуту вносяться, погоджуються, затверджуються і реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку.

 

 

Секретар міської ради                                     Р.О.Пидорич