Положення про прийом, переведення та випуск вихованців, оцінювання їх рівня успішності ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю на базі закладів освіти Шевченківського району»

Загальні положення

 1. Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний заклад , Статуту  ПНЗ «Центр по роботі з обдарованою молоддю на базі закладів освіти Шевченківського району» (далі- заклад) та інших нормативно-правових документів, цим Положенням (далі — Положення)  визначається порядок прийому, переведення та випуску вихованців, оцінювання їх рівня успішності.

Порядок прийому вихованців до закладу

 1. Прийом до позашкільного навчального закладу може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань ) за бажанням вихованців, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, за конкурсом, умови, форму, зміст та терміни якого розробляють керівники гуртків і затверджуються директором закладу.
 2. Відповідальність за проведення конкурсного приймання покладається на директора закладу.
 3. Підставою для конкурсного приймання вихованців є велика кількість бажаючих займатися в гуртку, рівень здібностей, кадрове, санітарно-гігієнічне чи матеріально-технічне забезпечення.
 4. До закладу зараховуються вихованці віком від 5 до 18 років.
 5. Прийом вихованців до закладу здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Обов’язковою умовою є наявність довідки медичного закладу про відсутність у дитини протипоказань для занять у гуртку відповідного напряму.
 6. Заяви завіряються підписом директора.
 7. На підставі заяв і за наказом директора вихованці зараховуються до гуртків закладу на відповідний термін навчання.
 8. У разі повторного вступу вихованця до гуртка після довготривалої відсутності (за хворобою чи з інших поважних причин) після проведення залікових, перевірочних завдань визначається рівень навчальних досягнень дитини і група, в якій вона буде навчатися. Відповідальність про визначення рівня успішності вихованця покладається на керівника гуртка.
 9. Якщо вихованець раніше не відвідував заклад, але виявляє достатній та високий рівень здібностей, відповідний вік, після проведення залікових, перевірочний завдань визначається рівень навчальних досягнень дитини і група, в якій вона буде навчатися, про що робиться відповідний запис на заяві. Відповідальність про визначення рівня успішності вихованця покладається на керівника гуртка.
 10. Наступність навчання, перехід вихованців з одного рівня на інший покладається на директора про що оформлюються відповідні службові записки.
 11. Вихованець може бути зарахований до двох-трьох гуртків закладу одночасно, але слід враховувати граничне навантаження на дитину.
 12. У разі відсутності заяви батьків (або осіб, які їх замінюють) або не надані відповідні медичні довідки, дитина не зараховується до складу вихованців закладу.

Порядок переведення та випуску вихованців

 1. Підставою для переведення вихованців на більш високий рівень навчання є результати проведених заліків (кваліфікаційних заліків), які складаються вихованцями наприкінці навчального року. Зміст, форми й терміни заліку (кваліфікаційного заліку) визначаються директором. Рішення про переведення вихованців на більш високий рівень навчання приймає кваліфікаційна комісія.
 2. Відповідальність за навчання вихованця на наступному рівні (початковий, основний, вищий) покладається на директора.
 3. По закінченні навчання у гуртку на вищому рівні вихованці складають кваліфікаційний іспит та за результатами його отримують свідоцтво про позашкільну освіту встановленого зразка і додаток до нього з зазначенням рівня успішності за певними навчальними курсами чи програмами у разі здійснення бального оцінювання (відповідно до Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту).
 4. У разі, якщо вихованець має 50% пропусків від загального терміну навчання в гуртку, свідоцтво про позашкільну освіту не видається.
 5. Якщо гуртківець не відвідує заняття без поважних причин протягом двох місяців, автоматично він відраховується із складу гуртка .

Оцінювання рівня навчальних досягнень

 та особливі умови навчання  вихованців

 

 1. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень зазначаються в навчальній програмі роботи гуртка, яка узгоджується директором і затверджується відповідними органами виконавчої влади чи педагогічною владою (для типових навчальних програм).
 2. На розсуд керівника гуртка критеріями оцінювання успішності вихованців можуть бути: вербальне оцінювання, знакове (символ) оцінювання, бальне, тощо.
 3. Функціями оцінювання рівня успішності вихованця є навчальна, діагностико-коригувальна, стимулююча, мотиваційна, виховна.
 4. Вихованці, які вже закінчили навчання в гуртку, отримали свідоцтво про позашкільну освіту, але за віком можуть відвідувати гурток, як виняток, зараховуються до складу гуртка вищого рівня. В цьому випадку керівник гуртка розробляє індивідуальну програму для кожного такого вихованця окремо.